Tin Tức Song Ngữ Hàn Việt – Tăng Trưởng Xanh Của Hàn Quốc

Tin Tức Song Ngữ Hàn Việt – Tăng Trưởng Xanh Của Hàn Quốc

06 / 06 / 2021 - Tìm hiểu Hàn Quốc


Tăng trưởng xanh ít các-bon với hai nội dung chính là: môi trường (Green) và tăng trưởng (Growth) được cấu thành bởi ba yếu tố lớn.

Đầu tiên đó là: đảm bảo sự tăng trưởng bằng cách phải giảm thiếu hóa lượng sử dụng năng lượng và tài nguyên. Điều nay nghĩa là: tiết kiệm việc sử dụng năng lượng nhưng đạt được hiệu quả sử dụng tương đương.

Thứ hai là: khi sử dụng cùng một lượng tài nguyên, năng lượng như nhau nhưng phải giảm thiểu hóa sự tác động đến môi trường như: giảm thiếu các lượng khí độc có chứa các bon ra môi trường…Cùng với đó, phải tăng cường quy chế trong việc thải các bon ra môi trường đồng thời tăng cường mua, sử dụng các sản phẩm xanh. Chế độ “Green Card” tính điểm theo lượng mua sản phẩm xanh hoặc tiết kiệm năng lượng tương ứng với nội dung này.

Yếu tố cuối cùng là: tìm kiếm ra động lực của sự tăng trưởng mới. Theo đó, Chính phủ đã không tiếc tiền bạc, công sức để đầu tư công nghệ R&D – công nghệ xanh và đào tạo về ngành công nghiệp xanh như” năng lượng tái sinh mới… 이에 따라 정부는 녹색성장 10대 정책방향을 설정했다. 여기에는 온실가스 감축과 에너지 자립 강화, 기후변화에 대한 적응역량 강화 등이 포함된다. 녹색 산업이나 제품 육성, 탄소시장 활성화 및 녹색 금융 인프라 구축도 정부의 주요 정책 중 하나다. 또, 생태 공간 확대를 위해 보호지역은 2050년까지 25만 ha로 확대할 예정이다. 녹색 생활의 실천, 녹색 소비 활성화에 앞장서는 녹색시민 및 가정을 2050년까지 약 400만 가구로 육성 할 계획이다.

Cùng với đó, Chính phủ đã định ra 10 phương hướng, chính sách chính về tăng trưởng xanh ít các bon. Những chính sách này bao gồm các nội dung như: giảm khí gas nhà kính, tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tự cung tự cấp, tăng cường năng lực đối phó với sự biến đổi của khí hậu…Đào tạo về ngành công nghiệp xanh hay các sản phẩm xanh, mở rộng thị trường ít các bon, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính xanh…là một trong những chính sách chính của Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng dự kiến sẽ mở rộng khu vực sinh thái lên đến 250.000 ha đến năm 2050. Dự kiến Chính phủ cũng sẽ đào tạo được khoảng 4.000.000 hộ dân và công dân xanh – những người đi tiên phong trong việc sử dụng năng lượng xanh, thực hiện cuộc sống xanh đến năm 2050.

그 동안 정부의 녹색 연구개발(R&D) 투자 규모는 2009년 2조원에서 2010년2조3000억원으로 대폭 확대됐다. GDP의 2%를 녹색 신성장 분야에 투입하는 ‘녹색예산(green budget)’ 원칙을 4년째 지켜왔다. 27대 중점 녹색기술 선정, 녹색인증제 등 선제적 투자와 지원을 통해 선진국과의 기술격차도 전반적으로 줄여나갔다. 특히 신재생에너지 산업의 비약적 발전, 리튬이차전지 시장점유율 세계 2위, 국내 최초 양산형 전기차 ‘블루온’ 출시 등 가시적인 성과도 도출됐다. 또, 탄소포인트제 가입 가구수가 급격히 늘었고, 그린카드 역시 이용률이 점진적으로 늘고 있다. 음식물 쓰레기 배출량역시 9년만에 감소세로 돌아서는 등 녹색생활 분야에서도 점진적으로 성과가 나타나고 있다.

Trong thời gian qua, quy mô đầu tư phát triển nghiên cứu xanh (R&D) của Chính Phủ tăng từ 2000 nghìn tỷ won năm 2009 lên 2300 tỷ won năm 2010. Đây là năm thứ 4 Chính phủ thực hiện được nguyên tắc “Ngân sách xanh” (Green Budget) trong việc triển khai kế hoạch đưa việc tăng trưởng xanh mới chiếm 2% GDP. Thông qua việc hỗ trợ và đầu tư tiên phong các nội dung như: chọn ra 27 hạng mục chính để phát triển công nghệ xanh, xây dựng thể chế công nhận ngành công nghiệp xanh… Hàn Quốc đã rút ngắn được khoảng cách về mặt công nghệ với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt, Hàn Quốc đã đạt được những thành quả đáng kinh ngạc như: ngành công nghiệp năng lượng tái sinh mới phát triển nhảy vọt, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của pin tái sinh lithium đứng thứ 2 trên thế giới, ần đầu tiên sản xuất hàng loạt ô tô điện”Blue On” trong nước… Ngoài ra, số hộ gia đình đăng ký tham gia chế độ tính điểm khi sử dụng năng lượng ít các bon cũng gia tăng nhanh chóng, tỷ lệ sử dụng “Green Card” cũng tăng lên không ngừng. Các thành quả đạt được trong lĩnh vực sinh hoạt xanh như: lượng rác thải đồ ăn giảm mạnh nhất trong vòng 9 năm trở lại đây.

오는 20일, 브라질에서 열리는 '유엔 지속가능발전 정상회의(United Nations Conference on Sustainable Development' 일명 '리우+20 환경정상회의' 에서 이명박대통령은 GGGI를 국제기구로 전환하는 협정 서명식을 연다. 덴마크, 호주, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 노르웨이, 영국, 멕시코 등 8개국이 이에 참여하게 된다. 지난 해 5월, 덴마크의 코펜하겐에 첫 번재 해외사무소를 개소한 GGGI는 '저탄소 녹색성장'의 국가 비전을 위하 씽크탱크 (Think Tank) 다. 특히 한국의 녹색성장 비전을 전 세계와 공유하고 개도국의 녹색성장을 촉진하기 위한 다양한 프로젝트를 진행할 예정이다. 한국은 매년 1000만 달러를 운영비로 지원하며, 나머지 7개국은 첫 3년동안 매년 500만달러씩 분담금을 낸다. 청와대 관계자는 “GGGI에 동참한 나라들의 목표는 저개발국이 저탄소 녹색성장 모델을 찾도록 하는일” 이라며 “그 일을 한국이 제시한 모델에 동의해 자국 예산을 써가며 참여하게 되는 것”이라고 설명했다.

Tổng thống Lee Myung-bak sẽ tổ chức lễ ký kết hiệp định chuyển GGGI thành tổ chức quốc tế tại “Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về khả năng phát triển bền vững” (United Nations Conference on Sustainable Development) hay còn gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh về môi trường Rio+20”. 8 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị, gồm có: Đan Mạch, Austraylia, Các Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar, Nauy, Anh, Mexico…GGGI đã mở văn phòng đại diện tại nước ngoài đầu tiên tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 5 năm ngoái với tầm nhìn của các quốc gia về tăng trưởng xanh ít các bon với mục tiêu “Think Tank”. Đặc biệt, Hàn Quốc dự định sẽ chia sẻ kinh nghiệm với toàn thế giới về chiến lược tăng trưởng xanh ít các bon đồng thời triển khai các dự án đa dạng nhằm thúc đẩy dự án tăng trưởng xanh ở các quốc gia đang phát triển. Hàng năm, Hàn Quốc viện trợ 10.000.000 USD để làm kinh phí hoạt động cho GGGI còn 7 quốc gia còn lại đóng góp mỗi quốc gia 5.000.000 USD mỗi năm trong vòng 3 năm đầu tiên. Một quan chức của Nhà Xanh cho biết: “Mục tiêu của các quốc gia thành viên của GGGI là giúp các nước kém phát triển có thể tìm thấy một khuôn mẫu trong việc phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh ít các bon. Nếu các quốc gia chấp thuận mô hình mà Hàn Quốc đề xuất thì có thể sử dụng ngân sách quốc gia và cùng tham gia vào các dự án”. 또 우리나라는 이번 ’Rio+20 정상회의‘ 의제가 '녹색경제' 인만큼, 전 세계가 녹색경제로 전환될 수 있도록 촉진할 정치적 합의를 이끌어 낼 수 있는 정상선언문이 도출되도록 주도적 역할을 수행할 계획이다. 또 이명박 대통령의 정상회의 수석대표 기조연설을 비롯해 고위급 원탁회의 등을 통해 한국의 녹색성장 경험 및 우수사례와 개도국의 녹색성장 이행을 실질적으로 도와주는 녹색 ODA(공적개발원조) 이니셔티브를 전파할 계획이다. 녹색 ODA 이니셔티브는 개도국 지원을 위한 ODA를 지속적으로 늘리고 녹색 ODA 비중도 2020년까지 30%로 확대(2010년 14% 수준)하는 것이다.

Đặc biệt, theo đúng chủ đề “Kinh tế xanh” của “Hội nghị Thượng đỉnh Rio+20” lần này, Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm vai chò chủ đạo để tuyên ngôn chung về việc thu hút sự hợp tác về mặt chính trị của toàn thế giới nhằm phát triển nền kinh tế hiện nay thành nền kinh tế xanh sẽ được công bố. Ngoài ra, thông qua các hội nghị bàn tròn cấp cao mà tiêu biểu là diễn văn mở đầu của đại diện đứng đầu Hội nghị Thượng đỉnh lần này – Tổng thống Lê Myung –bak, Hàn Quốc sẽ giới thiệu về kinh nghiệm phát triển xanh và những ví dụ điển hình trong phát triển xanh đồng thời cung cấp nguồn ODA (viện trợ phát triển chính thức) xanh để giúp cho các nước đang phát triển có thể thi hành một cách thực chất những nội dung tăng trưởng xanh. Nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển nguồn ODA xanh này, Hàn Quốc sẽ liên tục tăng nguồn viện trợ ODA và dự kiến tỷ trọng của nguồn vốn ODA xanh sẽ tăng lên đến 30% vào năm 2020 (nguồn vốn này đạt 14% vào năm 2010).

더불어 유엔아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP)와 공동으로 오는 19일 녹색경제 발전을 위한 고위급 정책 포럼도 개최할 계획이다. 환경부는 리우 현지에 ‘모두를 위한 녹색성장’을 주제로 그린카드, 온실가스 배출권거래제, 4대강 사업 등을 집중 홍보하는 한국 녹색성장 홍보관을 운영한다.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có kế hoạch sẽ cùng với Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc Châu Á Thái Bình Dương(UNESCAP) tổ chức Diễn đàn Chính sách Cấp cao nhằm phát triển nền kinh tế xanh vào ngày 19/6 tới đây. Với chủ đề “Tăng trưởng xanh vì tất cả” của Hội nghị tại Rio lần này, Bộ Môi trường Hàn Quốc sẽ triển khai Phòng Quảng bá Tăng trưởng Xanh của Hàn Quốc nhằm tập trung quảng bá về Green Card, chế độ mua bán liên quan đến quyền thải khí gas nhà kính, dự án bốn dòng sông…

유영숙 환경부 장관은 “이번 ‘Rio 20 정상회의’가 녹색경제와 녹색성장이라는 공동의 비전과 패러다임을 설정하는 중요한 기점이 될 것으로 기대한다”며 “하반기에 개최되는 기후변화각료급 회의와 제18차 기후변화당사국총회 등 이어지는 국제회의에서 녹색성장이 성공적으로 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

Bộ trưởng Bộ Môi trường Yoo Young Suk cho biết: “Chúng ta hy vọng rằng Hội nghị Thượng đỉnh Rio+20 lần này sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong việc triển khai tầm nhìn chung về kinh tế xanh và tăng trưởng xanh. Chúng tôi sẽ cố gắng để vấn đề tăng trưởng xanh tại các hội nghị quốc tế kế tiếp như: Hội nghị các cấp về biến đổi khí hậu được tổ chức vào 6 tháng cuối năm nay, phiên họp chung lần thứ 18 của các nước liên quan đến biến đổi khí hậu…sẽ được mở rộng một cách thành công”.

오늘 부터 열리는 멕시코 로스카보스 G20 정상회의의 핵심의제는 '녹색성장'이다. 또 180여개국 정상이 참여하는 리오+20 정상회의에서도 지속가능발전의 핵심 축으로 녹색경제가 중점 논의될 예정이다. 이명박 대통령은 기조 연설을 통해 우리나라의 녹색성장 전략을 지속가능발전을 구현할 포용적 실천전략(inclusive action strategy)으로 제시하고, 개도국의 녹색성장을 위한 우리나라의 지원방안을 발표할 예정이다.

Vấn đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh G20 được tổ chức tại LosCabos (Mexxico) từ ngày hôm nay là: tăng trưởng xanh. Ngoài ra, dự kiến nguyên thủ của 180 quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Rio+20 sẽ tập trung thảo luận về vấn đề kinh tế xanh – vấn đề trọng tâm của sự phát triển bền vững. Thông qua bài diễn văn của Tổng thống Lee Myung-bak, Hàn Quốc sẽ đề xuất chiến lược thực chất nhằm cụ thể hóa sự phát triển bền vững trong chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc đồng thời phát biểu về phương án hỗ trợ của Hàn Quốc đối với các nước đang phát triển liên quan đến tăng trưởng xanh.

Bài viết cùng chủ đề

HÀN QUỐC KHUYẾN KHÍCH TEEN KHÔNG HỌC ĐẠI HỌC

HÀN QUỐC KHUYẾN KHÍCH TEEN KHÔNG HỌC ĐẠI HỌC

Song A-Hyun đã từng tự tin rằng cô sẽ nối...

Những Lễ hội mùa hè tại Hàn Quốc không thể bỏ qua

Những Lễ hội mùa hè tại Hàn Quốc không thể...

Lễ hội Cát Busan Haeundae | 해운대 모래 축제 Lễ...

Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đầu tư nghiên cứu và phát triển

Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đầu tư nghiên...

Tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »