Chương trình tiếng Hàn Trung cấp 3

Chương trình tiếng Hàn Trung cấp 3


Chương Trình Theo Giáo Trình SOKANG

Buổi 1: 1과 (학교생활)
Buổi 2: Ôn tập

Ngữ pháp: 밖에 , (이)라고 하다 , -게 되다 , -(으)ㄹ 생각이다.
Bài đọc: So sánh chế độ đại học Việt Nam và Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến lớp học , sinh hoạt ở trường học và các chương trình hoạt động của trường học.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Buổi 3: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 4: 2과 (대인 관계)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp: -는 길이다 , -(으)ㄴ 덕분에 , -나요/ -(으)ㄴ 가요 ?
Bài đọc: Lễ phép khi nhờ vả và từ chối.
Từ vựng: về chủ đề hỏi thăm, giúp đỡ, nhờ cậy, quan hệ con người , họp mặt.

Buổi 5: Ôn Tập
Buổi 6: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 7: 3과 (건강)
Buổi 8: Ôn Tập

Ngữ pháp: -는게 좋다 , -아/어 보이다 , -(으)ㄴ/는 것 같다.
Bài đọc: Hoạt động giữ gìn sức khỏe của người Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến sức khỏe , sự mệt mỏi và nghỉ ngơi.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 9: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 10: 4과 (쇼핑)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp , phát âm)

Ngữ pháp: -(으)ㄴ대신(에) , -기는 하다 , 대신(에)
Bài đọc: Thay đổi về phương pháp mua sắm của người Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến trang phục, kích cở, đổi hàng , trả hàng và các loại hình mua sắm.

Buổi 11: Ôn Tập
Buổi 12: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 13: 5과 (요리)
Buổi 14: Ôn Tập

Ngữ pháp: -고 나서 , (으)로 , _다가 , -게.
Bài đọc: Chủng loại thức ăn của người Hàn Quốc theo tên gọi.
Từ vựng: liên quan đến món ăn , nấu ăn.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 15: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 16: 6과 (은행)
Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp: -기 쉽다 , -는 동안 , -(으)려면.
Bài đọc: Dịch vụ ngân hàng ở Hàn Quốc.
Từ vựng: liên quan đến đồng tiền, ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng.

Buổi 17: Ôn Tập
Buổi 18: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 19: 7과 (성격)
Buổi 20: Ôn Tập

Ngữ pháp: 처럼 , -군요/구나 , -(으)ㄴ 편이다.
Bài đọc: Đặc điểm về tính cách của người Hàn Quốc.
Từ vựng: biểu hiện tính cách , đặc tính của con người, từ ( thành ngữ ) thường dùng.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 21: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 22: 8과 (실수)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp: -는 바람에 , -는 중이다 , -도록 하다 , -(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 줄 알다.
Bài đọc: Cách thể hiện khi có lỗi .
Từ vựng: liên quan đến sai sót , việc xin lỗi , trí nhớ.

Buổi 23: Ôn tập
Buổi 24: Hội thoại giao tiếp

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc .

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 25 : THI
Thi kết thúc cuối khóa trung cấp 3 giáo trình tiếng Hàn tổng hợp

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »