Chương trình tiếng Hàn Trung cấp 1

Chương trình tiếng Hàn Trung cấp 1


Chương Trình Theo Giáo Trình SOKANG

Buổi 1: 1과 (만남) Buổi 2: Bài tập

Ngữ pháp : 의 , -(으)ㄹ 때 , -아/어 주다.

Bài đọc : Phép tắc trong việc thăm viếng của người Hàn Quốc .

Từ vựng : chỉ các mối quan hệ, liên quan đến thăm viếng , lời chào hỏi

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Buổi 3: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 4: 2과 (약속)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp: 만 , -(으)니까 , 지 말다 , -아/어도 되다.

Bài đọc: Điểm hẹn của người Hàn Quốc.

Từ vựng: Liên quan đến hứa hẹn , địa điểm.

Buổi 5: Ôn Tập
Buổi 6: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 7: 3과 (물건 사기)
Buổi 8: Ôn Tập

Ngữ pháp : 보다 , -(으)ㄴ , -는.

Bài đọc : Mua sắm ở Hàn Quốc .

Từ vựng : liên quan đến mua đồ , trạng thái của sự vật.

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 9: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 10: 4과 (병원)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp , phát âm)

Ngữ pháp : -(으)ㄴ,마다, -아/어야 하다.

Bài đọc : Việc sử dụng bệnh viện và hiệu thuốc ở Hàn Quốc .

Từ vựng : bộ phận cơ thể , các triệu chứng , bệnh viện , biểu hiện thường dùng trong bệnh viện.
Buổi 11: Ôn Tập
Buổi 12: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 13: 5과 (편지)
Buổi 14: Ôn Tập

Ngữ pháp : -지 못하다 , -(으)면 , -(으)ㄹ.

Bài đọc : Email và tin nhắn qua điện thoại .

Từ vựng : liên quan đến thư tín.
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 15: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 16: 6과 (교통)
Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp : 아/어 서 , -지요?

Bài đọc : Biển báo đường của Hàn Quốc .

Từ vựng : liên quan đến giao thông , tòa nhà , phương hướng di chuyển.
Buổi 17: Ôn Tập
Buổi 18: Hội Thoại Giao Tiếp
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 19: 7과 (전화)
Buổi 20: Ôn Tập

Ngữ pháp : -(으)려고 , -기 전에 , -(으)ㄹ 게요.

Bài đọc : Văn hóa thông tin của người Hàn Quốc.

Từ vựng : liên quan đến điện thoại , điện thoại di động.
Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.
Buổi 21: Hội Thoại Giao Tiếp
Buổi 22: 8과 (영화)

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Ngữ pháp : -겠- , -네요 , -아/어 보다.

Bài đọc : Nghệ thuật quần chúng của Hàn Quốc – Hallyu.

Từ vựng : liên quan đến phim ảnh , trạng thái tình cảm.

Buổi 23: Ôn Tập
Buổi 24: Hội Thoại Giao Tiếp

Ôn tập lại kiến thức bài học với giáo viên Hàn Quốc.

Học với giáo viên người Hàn Quốc (luyện tập giao tiếp, phát âm)

Buổi 25: Thi
Thi kết thúc cuối khóa trung cấp 1 giáo trình tiếng Hàn tổng hợp.

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »