Học Tiếng Hàn – Những Phụ Âm Làm Âm Cuối Âm Tiết

Học Tiếng Hàn – Những Phụ Âm Làm Âm Cuối Âm Tiết

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Phụ âm đơn (patxim)

Có 7 phụ âm có thể làm âm cuối của một âm tiết gồm có: ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㅁ,ㄹ, ㅇ. Trong những trường hợp đặt biệt như ở cuối câu, kết hợp với các từ nối, có trợ từ bắt đầu bằng một nguyên âm thì các phụ âm trên được chuyển lên làm âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo trong câu.

Cụ thể sẽ được phát âm như sau:

1/ Các phụ âm đơn, phụ âm kép ㄱ, ㄲ, ㅋ đọc thành c, k

ví dụ:

국 gõ bằng bàn phím máy tính: r, n, r = 국 phát âm [kúc] 독 gõ bằng bàn phím máy tính: e, h, r = 독 phát âm [túc] 속 gõ bằng bàn phím máy tính: t, h, r = 속 phát âm [xốc] 깎다 gõ bằng bàn phím máy tính: shift+r, k, shift+r, e, k = 깎다 [các tà] 부엌 gõ bằng bàn phím máy tính: q, n, d, j, z = 부엌 [bu ớc] Trường hợp kết hợp với các nguyên âm thì các phụ âm ㄱ, ㄲ, ㅋ được chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau nó

국 국에 [구게] phát âm cu cê

독 독이 [도기] phát âm tô ci

속 trong từ 속다 속아서 [속가서] phát âm xô ca xơ

2/ Phụ âm ㄴ được đọc là n

ví dụ:

손 gõ bằng bàn phím máy tính: t, h, s = 손 phát âm [xôn] 산 gõ bằng bàn phím máy tính: t, k, s = 산 phát âm [xan] 신문 gõ bằng bàn phím máy tính: t, l, s, a, n, s = 신문 phát âm [xin min] Trường hợp kết hợp với các nguyên âm thì phụ âm ㄴchuyển sang phát âm, thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo sau nó

ví dụ:

손 손이 소니 phát âm xô ni

산 산에 사ㅔ phát âm xa nê

신문 신문애서 신무네서 phát âm xin mu nê xơ

3/ các phụ âm ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ,ㅌ, ㅎ đều đọc thành t

믿다 phát âm mít tà

싣다 phát âm xít tà

썼다 phát âm xớt tà

Nếu các phụ âm kết hợp với các nguyên âm thì sẽ chuyển sang phát âm cho âm đầu tiên của một âm tiết sau nó

믿다 믿으니 미드니 phát âm mi tư ni

있다 있으면 이쓰면 phát âm i xư myơn

4/ phụ âm ㄹphát âm thành l

달 phát âm tal

일기 phát âm il ki

kết hợp với các nguyên âm thì được phát âm thành r và được chuyển sang thành âm thức nhất của âm tiết thứ 2

달 달을 다를 phát âm là ta rưl

일기 말아서 파라서 phát âm là pha ra xơ

5/ phụ âm ㅁ đọc thành m

마음 phát âm là ma ưm

감기 phát âm là kam ki

침대 phát âm là xhim te

phụ âm này kết hợp với nguyên âm thì sẽ chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên cho âm tiết tiếp theo

마음 마음에 마으메 phát âm là ma ư mê

6/ các phụ âm ㅂ, ㅍ đọc thành p

집 phát âm là chíp

숲 phát âm là xúp

phụ âm này kết hợp với nguyên âm thì sẽ chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

집 집에 지베 phát âm là chi pê

숲 삽으로 시브로 phát âm là xa bư rô

7/ phụ âm ㅇ được đọc thành ng

강 phát âm là kang

명동 phát âm là myơng tông

phụ âm này kết hợp với nguyên âm thì sẽ không chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

강 강에 강에 phát âm là bang ê xơ

야망 야망이 야망에 phát âm là ya mang i

Bài viết cùng chủ đề

Bốn bước học tiếng Hàn hiệu quả

Bốn bước học tiếng Hàn hiệu quả

Tiếng Hàn là một trong những ngôn ngữ khó học...

Học Tiếng Hàn - Từ vựng tại hiệu làm tóc

Học Tiếng Hàn - Từ vựng tại hiệu làm tóc

미용실[miyôngsil]hiệu làm đầu 머리를 빗다[mơrirưl pit’a]chải đầu 머리를 자르다[mơrirưl charưđa]cắt...

Từ vựng các hoạt động trị liệu

Từ vựng các hoạt động trị liệu

Từ vựng tiếng Hàn về Y tế: Các hoạt động...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »