Hướng dẫn tải

Cách 1: Sử dụng điện thoại, bạn chỉ tải được mỗi lần một track.mp3, bạn truy cập vào link, nhấn vào mũi tên tải xuống.

bước 1bước 2

               Bước 1                                   Bước 2
Cách 2: Sử dụng laptop, có thể tải nhiều file một lần tải. sau khi tải về bạn giải nén để nghe.

                       Bước 1                                                        Bước 2

 

 1. Sơ cấp 1
 2. Sơ cấp 2
 3. Sơ cấp 3
 4. Sơ cấp 4
 5. Trung cấp 1
 6. Trung cấp 2
 7. Trung cấp 3
 8. Trung cấp 4
 9. Cao cấp 1 - Liên hệ
 10. Topik 1 - Liên hệ
 11. Topik 2 - Liên hệ