아직: vẫn chưa,  멀다:  xa

Nghĩa đen: Vẫn còn xa lắm.

Nghĩa bóng: Vẫn còn lâu / còn xa/ còn thiếu sót...(dự án công việc, kỹ năng, khoảng cách)

아직 멀었어요: hầu như được dùng ở thì quá khứ, kể cả khi bạn nói về sự việc đang xảy ra ở thì hiện tại. Bạn cũng có thể dùng câu này để thể hiện sự khiêm tốn khi được khen ngợi vd như  "아니에요. 아직 멀었어요"  không tôi vẫn còn kém lắm, cũng có câu nói tương tự là 아직 못해요  (tôi vẫn chưa giỏi lắm ).    

A: 이 의자 태수 씨가 직접 만들었어요?  

B: 네, 제가 만들었어요. 어때요?

A: 진짜 예뻐요. 팔아도 될 것 같아요

B: 아니에요. 아직 멀었어요.        

 

A: TaeSu tự làm cái ghế này hả?

B: Ừ, tớ  tự làm đấy, cậu thấy thế nào?

A: Đẹp thật. Có khi bán được đấy

B: Không đâu, trình độ của tớ vẫn còn kém lắm.