Ngữ pháp 14    Số từ ~ 숫자

Số từ trong tiếng Hàn có hai loại chính là số từ Hán Hàn và số từ Hàn Hàn với cách sử dụng khác nhau.

(Bài này các bạn xem trên máy tính để nhìn rõ hơn nhé, trên mobile màn hình nhỏ chữ bị lệch)

 1. Số đếm Hán Hàn

 

                    1                                      6                 

                    2                                      7       

                    3                                      8                 

                    4                                      9       

                    5                                      10     

 

십일             11                                 100                                          1000

십이             12      백사                       104              이천칠                    1007

이십             20      백십구                    119             사천이백십             4210

이십삼          23      이백                       200             구천육십사            9064

삼십             30      이백삼십팔            238                                        10000

 

2. Số đếm thuần Hàn

하나             1                  여섯             6

                 2                  일곱             7

                 3                  여덟             8

                 4                  아홉             9

다섯             5                                   10

 

열하나          11                열여섯          16

열둘             12                열일곱          17

열세             13                열여덟          18

열네             14                열아홉          19

열다섯          15     

 

스물             20                예순             60                                100

서른             30                일흔             70

마흔             40                여든             80

                 50                아흔             90               

 

=====

Cách sử dụng

 

Số Hán Hàn Số thuần Hàn
Phút, giây Số điện thoại

Số nhà

Số chuyến bay (xe, tàu…)

Số tập phim, chương truyện

Số cửa ra vào

Số ghế ngồi

 

Giờ Số lượngTuổiSố thứ tự