Ngữ pháp 10    Tiểu từ ~에

~에  ~ (1) là tiểu từ đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, theo sau bởi các động từ chỉ sự chuyển động để chỉ hướng của chuyển động

 

 

Ví dụ ():

학교에 갑니다.                           (Tôi) Đi đến trường.

회사에 다닙니다.                       (Anh ấy) Đi làm (đến công ty).

집에 돌아갑니까                    (Em) Về nhà à?

 

~에  ~ (2) là tiểu từ đứng sau danh từ chỉ thời gian, cho biết hành động xảy ra vào lúc nào

 

Ví dụ ():

아침에 학교에 갑니다.                          (Tôi) Đi đến trường vào buổi sáng.

밤에 잡니다.                                           (Anh ấy) Ngủ vào ban đêm.

저녁에 약속이 있습니까?                     Tối nay bạn có hẹn không?

=====

Từ vựng

 

회사에 다니다        đi làm (thường xuyên, hàng ngày)

아침                         buổi sáng

                             ban đêm

저녁                         buổi tối

오후                         buổi chiều

약속                         hẹn

돌아가다                 trở về, quay về

 

Một số động từ chỉ chuyển động

 

오르다                      lên

올라가다                  đi lên

내리다                      xuống

내려가다                  đi xuống

들어가다                  đi vào

나가다                      đi ra

Nguồn: ypworks.vn